[ᴇʜɪ][ᴋᴛʀ][ᴏᴠᴘɴ] ᴄᴛᴄ10 & ᴛᴜ50 ᴀɴᴅ ᴜᴘ | ɴᴏ ᴄᴀᴘ! ɴᴏ ʙʟᴏᴄᴋ? | ғᴇʙ. 5 ★ ʙᴇsᴛ @ sᴛʀᴇᴇᴀᴍ. & ᴅᴏᴡɴʟ. ★

menguin1

Geek
Pinoy Techie
COMEBACK !! For SuN CTC10 & TU50 and UP!

All in One Mobile Config. [ᴇʜɪ][ᴋᴛʀ][ᴏᴠᴘɴ]

sᴇʀᴠᴇʀs ᴀʀᴇ ғʀᴏᴍ --"+×÷="--
DIGITAL OCEAN10 Pᴀɪᴅ Sᴇʀᴠᴇʀs ᴛᴏ ᴄʜᴏᴏsᴇ ғʀᴏᴍ(USA, Gᴇʀᴍᴀɴʏ, Cᴀɴᴀᴅᴀ, ɪɴᴅɪᴀ, Sɪɴɢᴀᴘᴏʀᴇ) "ᴇɴᴊᴏʏ"
2 Cᴀɴᴀᴅᴀ Sᴇʀᴠᴇʀs
2 ɪɴᴅɪᴀ " "
1 USA " "
1 Gᴇʀᴍᴀɴʏ " "
4 Sɪɴɢᴀᴘᴏʀᴇ " "
Best @ Streeaming & Downloading


Open to Rooted & not rooted
Open to Wifii

~Try It Now

»»CONFIGS. - sᴇʀᴠᴇʀ ʟᴏᴄᴀᴛɪᴏɴ
[ᴄᴀɴᴀᴅᴀ]
~ Sᴇʀᴠᴇʀ - 1
Download
[ᴇʜɪ]
[ᴏɴʟɪɴᴇ]
Download [ᴏᴠᴘɴ]
[ᴏɴʟɪɴᴇ]
Download ]ktr[
[ᴏɴʟɪɴᴇ]
~ Sᴇʀᴠᴇʀ - 2
Download - [ᴇʜɪ]
[ᴏɴʟɪɴᴇ]
Download - [ᴏᴠᴘɴ]
[ᴏɴʟɪɴᴇ]
Download - [ᴋᴛʀ]
[ᴏɴʟɪɴᴇ]


»»CONFIGS. - sᴇʀᴠᴇʀ ʟᴏᴄᴀᴛɪᴏɴ
[ɪɴᴅɪᴀ]
~ Sᴇʀᴠᴇʀ - 1
Download - [ᴇʜɪ]
[ᴏɴʟɪɴᴇ]
Download - [ᴏᴠᴘɴ]
[ᴏɴʟɪɴᴇ]
Download - [ᴋᴛʀ]
[ᴏɴʟɪɴᴇ]
~ Sᴇʀᴠᴇʀ - 2
Download - [ᴇʜɪ]
[ᴏɴʟɪɴᴇ]
Download - [ᴏᴠᴘɴ]
[ᴏɴʟɪɴᴇ]
Download - [ᴋᴛʀ]
[ᴏɴʟɪɴᴇ]


»»CONFIGS. - sᴇʀᴠᴇʀ ʟᴏᴄᴀᴛɪᴏɴ
[USA]
~ Sᴇʀᴠᴇʀ - 1
Download - [ᴇʜɪ]
[ᴏɴʟɪɴᴇ]
Download - [ᴏᴠᴘɴ]
[ᴏɴʟɪɴᴇ]
Download - [ᴋᴛʀ]
[ᴏɴʟɪɴᴇ]


»»CONFIGS. - sᴇʀᴠᴇʀ ʟᴏᴄᴀᴛɪᴏɴ
[Gᴇʀᴍᴀɴʏ]
~ Sᴇʀᴠᴇʀ - 1
Download - [ᴇʜɪ]
[ᴏɴʟɪɴᴇ]
Download - [ᴏᴠᴘɴ]
[ᴏɴʟɪɴᴇ]
Download - [ᴋᴛʀ]
[ᴏɴʟɪɴᴇ]


»»CONFIGS. - sᴇʀᴠᴇʀ ʟᴏᴄᴀᴛɪᴏɴ
[Sɪɴɢᴀᴘᴏʀᴇ]
~ Sᴇʀᴠᴇʀ - 1
Download - [ᴇʜɪ]
[ᴏɴʟɪɴᴇ]
Download - [ᴏᴠᴘɴ]
[ᴏɴʟɪɴᴇ]
Download - [ᴋᴛʀ]
[ᴏɴʟɪɴᴇ]
~ Sᴇʀᴠᴇʀ - 2
Download - [ᴇʜɪ]
[ᴏɴʟɪɴᴇ]
Download - [ᴏᴠᴘɴ]
[ᴏɴʟɪɴᴇ]
Download - [ᴋᴛʀ]
[ᴏɴʟɪɴᴇ]
~ Sᴇʀᴠᴇʀ - 3
Download - [ᴇʜɪ]
[ᴏɴʟɪɴᴇ]
Download - [ᴏᴠᴘɴ]
[ᴏɴʟɪɴᴇ]
Download - [ᴋᴛʀ]
[ᴏɴʟɪɴᴇ]
~ Sᴇʀᴠᴇʀ - 4
Download - [ᴇʜɪ]
[ᴏɴʟɪɴᴇ]
Download - [ᴏᴠᴘɴ]
[ᴏɴʟɪɴᴇ]
Download - [ᴋᴛʀ]
[ᴏɴʟɪɴᴇ]
 
Last edited:

Top Bottom